event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie on-line

Certyfikaty i protokoły w postępowaniu przetargowym

30 marca 2021 r., godz. 10:00-14:00

Cel Szkolenia / Adresaci

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie dokumentów potwierdzających parametry techniczne stawiane przez Zamawiających w postępowaniach przetargowych branży elektroenergetycznej. Szkolenie swoim zakresem obejmie omówienie podstaw prawnych i/lub wymagań normatywnych dla następujących dokumentów: deklaracja zgodności z normą, deklaracja zgodności UE, deklaracja właściwości użytkowych, protokoły badania typu, protokoły badania wyrobu, protokół badania specjalnego, certyfikat zgodności. Celem szkolenia jest również wskazanie korzyści i problemów wynikających z wyboru różnych dokumentów jako potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań i parametrów technicznych w postępowaniach przetargowych. Na szkoleniu zostaną również wskazane narzędzia do weryfikacji dokumentów potwierdzających parametry techniczne stawiane przez Zamawiających w postępowaniach przetargowych branży elektroenergetycznej.

Adresatem szkolenia są pracownicy komórek podmiotów branży elektroenergetycznej zajmujących się przeprowadzaniem postępowań przetargowych, w tym Członkowie Komisji Przetargowych, oraz pracownicy oferentów uczestniczących w postępowaniach przetargowych.

Prelegent

Mirosław Schwann - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych: Studium Pedagogicznego, Studium Podyplomowego Zarządzania i Przedsiębiorczości, Studium Podyplomowego Prawa Pracy. Ukończył również Studia Podyplomowe Master of Business Administration na Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku i The University of Northampton.

Ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, eksploatacji i serwisowania sieci elektroenergetycznej, zdobyte podczas pracy na różnych stanowiskach w jednej z czterech największych spółek dystrybucyjnych w Polsce. Posiada również wiedzę ekspercką o przepisach prawa, dyrektyw europejskich i normalizacji w zakresie branży elektroenergetycznej, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz wykonywania prac pod napięciem. Jest autorytetem w obszarze standaryzacji technicznej, w tym w zakresie przeprowadzania badań kabli, przewodów, aparatów i urządzeń elektroenergetycznych w celu potwierdzenia spełniania przez te wyroby wymagań technicznych, w tym dla celów przeprowadzania przetargów publicznych, a także dla celów postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Biegły sądowy w zakresach: energetyki, elektroenergetyki, elektrotechniki, instalacji elektrycznych oraz BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.

Wykładowca i instruktor kursów dla elektromonterów i osób dozoru branży elektroenergetycznej. Autor licznych opracowań/uwag do projektów: rozporządzeń, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, Polskich Norm i instrukcji.

Prelegent kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach, sympozjach i seminariach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Autor ponad stu publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkudziesięciu niepublikowanych ekspertyz, analiz i opinii branżowych.


Informacje i zgłoszenia

  • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 600 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 25.03.2021 r.
  • Przed szkoleniem (24 godziny przed rozpoczęciem) zgłoszeni uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu zaproszenie z linkiem do szkolenia.
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail.
  • Dodatkowe informacje: Karolina Nowińska, tel. 61 846-02-15, 609223890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl.

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.